Premio de ensaio subversivo Guillermo Domínguez 2021

 

Premio de ensaio subversivo Guillermo Domínguez 2021

O IES Arcebispo Xelmírez I convoca o Premio de ensaio subversivo Guillermo Domínguez 2021. 

Este concurso ábrese á participación de estudantes de Bacharelato de toda Galicia. Tema libre e único, pero preferiranse traballos de imaxinación crítica, na liña da esencia do premio, aos de carácter erudito ou estritamente científico. Deben ser orixinais e inéditos, e a evidencia dun plaxio, total ou parcial, suporá descualificación do concursante. 

Cada participante presentará un único traballo, en lingua galega, cunha extensión non inferior a catro páxinas Din A4 e non superior a doce páxinas Din A4, e formato: letra Times New Roman ou Arial, tamaño 12, espazo de entreliñado 1’5. Prazo de admisión aberto ata o 30 de xuño de 2021. 


Presentación dos traballos 

A través de correo postal, presentaranse nun sobre pechado no que se fará constar o título do texto e o pseudónimo elixido polo concursante: 

- Un exemplar en papel, impreso por unha soa cara, 

- Unha copia do traballo en en soporte dixital (CD-ROM, ROM, pendrive ou similares) en formato PDF. 

- Un sobre pequeno rotulado no exterior co pseudónimo e o título do ensaio e, no interior, faranse constar os datos persoais que identifiquen ao autor e forma de contacto (correo electrónico ou teléfono), indicando tamén o centro educativo ao que pertence. 

En ningún caso, terán datos que poidan permitir recoñecer ao seu autor, quérese garantir o anonimato. 

Remitirase todo a IES Arcebispo Xelmírez I indicando no sobre “IX Premio Ensaio Subversivo "Guillermo Domínguez”, Rúa Poza de Bar s/n C.P. 15705 Santiago de Compostela. A Coruña. 

Para aclarar calquera dúbida poderase consultar en momento por correo electrónico ao enderezo guillermopremio@gmail.com 

Premios: 

- 1º Premio: dotado con 500 euros. 

- 2º Premio: dotado con 200 euros. 


Para máis información: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesarcebispoxelmirez/node/814


PARTICIPA E A GAÑAR!


Comentarios

Publicacións populares deste blog

BOLSAS DE AXUDAS

E ti, como controlas?

VII Premios de fotografía Jalón Ángel